Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ARBO West bv

 

Artikel 1   Definities

 
 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  ARBO West bv: de besloten vennootschap “ARBO West bv”, statutair gevestigd te Wormerveer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zaandam onder nummer 34204302.

  Opdrachtgever: een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon, die ARBO West bv opdraagt werkzaamheden te verrichten.

  Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen ARBO West bv en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

  Diensten: Alle door of vanwege ARBO West bv ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, onderverdeeld in werkzaamheden vallend onder het aansluittarief en alle andere werkzaamheden die met separate toestemming worden uitgevoerd en apart gefactureerd.

  Werknemer: de in dienst van Opdrachtgever zijnde persoon met een arbeidsovereenkomst zoals gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek.
 

Artikel 2    Toepasselijkheid

           
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen ARBO West bv en Opdrachtgever waarop ARBO West bv deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
  Overeenkomsten met ARBO West bv, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. ARBO West bv en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 

Artikel 3.  Wijzigingen
 
ARBO West bv is gerechtigd, in geval van een wijziging van omstandigheden, onderhavige Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op Overeenkomsten eerst van kracht zijn na 14 dagen na schriftelijke mededeling door ARBO West bv aan Opdrachtgever van de wijziging of de gewijzigde voorwaarde.
 

Artikel 4.   Werkingsgebied

 
ARBO West bv zal uitsluitend binnen Nederland Diensten uitvoeren, tenzij in voorkomend geval met Opdrachtgever andersluidende afspraken zijn gemaakt en deze de eventueel daaraan verbonden kosten zal vergoeden.
 

Artikel 5.   Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

 
 1. De door ARBO West bv gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Een Overeenkomst met ARBO West bv komt tot stand door schriftelijke bevestiging door ARBO West bv aan Opdrachtgever.
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ARBO West bv daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ARBO West bv anders aangeeft.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht ARBO West bv niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. De overeenkomst tussen ARBO West bv en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 5. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever ARBO West bv derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 

Artikel 6    Prijzen

 
 1. Alle door ARBO West bv genoemde prijzen of tarieven zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
 2. ARBO West bv kan jaarlijks per 1 januari de prijzen en tarieven voor producten en diensten aanpassen in verband met de algemene stijging van lonen, salarissen en prijzen.
 3. ARBO West bv is voorts gerechtigd op enig moment in verband met andere kostenstijgingen de prijzen en tarieven dienovereenkomstig te wijzigen.
 
 
 
 
 

Artikel 7   Betaling

 
 1. Facturen van ARBO West bv dienen binnen 14 dagen na factuurdatum
  te worden betaald. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van ARBO West bv
 2. Het door de Opdrachtgever voor het overeengekomen of geldende aansluittarieven te betalen bedrag wordt jaarlijks door ARBO West bv aan het begin van het contractjaar aan de Opdrachtgever in rekening gebracht; de Opdrachtgever dient de betreffende factuur binnen 14 dagen te voldoen.
 3. In het met de Opdrachtgever te sluiten of gesloten arbo-contract staat het door de werkgever aan ARBO West bv opgegeven aantal werknemers vermeld zoals dat luidt ten tijde van het aangaan van het aansluitcontract.
  De bij aanvang van een contractjaar door de Opdrachtgever aan ARBO West bv te betalen nota is gebaseerd op het door de Opdrachtgever opgegeven aantal werknemers en wijzigingen daarvan. Indien er in de loop van het contractjaar personeelstoename heeft plaatsgevonden, zal er voor ieder nieuw in dienst getreden werknemer(s) in dat contractjaar het nog te betalen abonnementstarief worden nagefactureerd naar rato met een minimum van € 25. Indien de Opdrachtgever aan deze verplichting niet, niet tijdig, niet juist of onvolledig voldoet, komen de gevolgen daarvan geheel voor de Opdrachtgever zijn rekening en risico, ook in het geval ARBO West bv in verband daarmee tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
Indien er gedurende het contractjaar sprake is van een afname van het aantal werknemers zal er geen restitutie plaatsvinden.
 1. Facturering van alle overige Diensten vindt plaats, óf direct na beëindiging van de in de betreffende Overeenkomst afgesproken werkzaamheden, óf maandelijks op basis van nacalculatie van de in die maand verrichte diensten of op basis van de afspraken gemaakt in de offerte.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorten van betaling.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen
  ARBO West bv van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent van ARBO West bv te vorderen te hebben.
   

Artikel 8   Informatie

 
 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het steeds tijdig aan
  ARBO West bv  verstrekken van alle voor de uitvoering van de dienstverlening benodigde informatie. De hiermee verband houdende stukken, die door Opdrachtgever aan ARBO West bv worden afge-
  geven, blijven eigendom van Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ARBO West bv aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
  zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan ARBO West bv worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ARBO West bv zijn verstrekt, heeft ARBO West bv het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. ARBO West bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ARBO West bv is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ARBO West bv kenbaar behoorde te zijn.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het onmiddellijk aanmelden bij ARBO West bv van iedere nieuwe werknemer, met alle voor de registratie relevante informatie. Een vertrekkende werknemer zal uiterlijk twee dagen voor zijn vertrek worden afgemeld.
 5. Indien een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen, of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 

Artikel 9   Uitvoering Overeenkomst

 
 1. ARBO West bv zal haar werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de op het gebied van Arbo-dienstverlening vigerende wet- en regelgeving, dan wel de door de overheid via publicaties en normen op het gebied van arbeidsomstandigheden bekend gemaakte besluiten.
 2. ARBO West bv zal alle met haar overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig verrichten en uitvoeren met inachtneming van de specifieke deskundigheid, die van haar in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden.
 3. ARBO West bv is gerechtigd, indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ARBO West bv de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 

Artikel 10Medewerking

 
 1. Opdrachtgever verleent de medewerkers van ARBO West bv toegang tot haar bedrijf en stelt die medewerkers in de gelegenheid een goed inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en de arbeidsomstandigheden door inspectie en onderzoek ter plaatse en door gesprekken met werknemers.
 2. Indien door ARBO West bv of door ARBO West bv ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 

Artikel 11Medezeggenschap

 
 1. Opdrachtgever is verplicht werknemers te informeren omtrent hun rechten en verplichtingen in het kader van de arbowetgeving en de wettelijke regelingen betreffende arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
 2. Opdrachtgever neemt op zich om de voorgeschreven ziek- en herstelmeldingsprocedure alsmede de verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid, aan werknemers als eigen verplichting op te leggen.
 3. Opdrachtgever is verplicht te zorgen voor instemming van de ondernemingsraad of het medezeggenschapsorgaan van Opdrachtgever voor het aangaan van een Overeenkomst met ARBO West bv, in overeenstemming met de wet op de Ondernemingsraden en de Arbo-wet.
 

Artikel 12Doorverwijzing

 
 1. Doorverwijzingen van werknemers naar de behandelende sector geschiedt in overleg met de werknemer, eventuele andere medische instanties en zo nodig met de verzekeringsmaatschappij. Het feit dat doorverwijzing plaatsvindt wordt aan Opdrachtgever medegedeeld.
 2. De kosten van het opvragen van informatie van de behandelende sector, die nodig is voor het oordeel van de arts van ARBO West bv, zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend.
 3. Indien het voor het uitvoeren van de Overeenkomst noodzakelijk is dat ARBO West bv een expertise (door derden) laat verrichten, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtgever en zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Opdrachtgever zal over de noodzaak van de te verrichte expertise worden geïnformeerd.
 

Artikel 13Wijziging van de Overeenkomst

 
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de diensten noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. In geval wijziging in de arbeidsomstandighedenwet of andere regelgeving door of vanwege de overheid extra verplichtingen voor ARBO West bv tot gevolg zullen hebben met betrekking tot haar dienstverlening aan Opdrachtgever, is ARBO West bv gerechtigd de Overeenkomst na overleg met Opdrachtgever aan te passen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ARBO West bv  zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ARBO West bv de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ARBO West bv daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
   

Artikel 14Annuleringen/niet verschijnen

 
 1. Cursussen en projectmatige activiteiten kunnen uitsluitend met inachtneming van een termijn van een maand door Opdrachtgever worden uitgesteld, bij gebreke waarvan de overeengekomen vergoeding onverminderd verschuldigd is.
 2. Als in geval van keuringen, verzuimcontrole of verzuimbegeleidingactiviteiten werknemers gemaakte afspraken niet nakomen of deze twee werkdagen of korter tevoren annuleren, is Opdrachtgever de ter zake door ARBO West bv in rekening te brengen kosten niettemin verschuldigd.
 

Artikel 15Aansprakelijkheid

 
 1. Indien ARBO West bv aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. In geval van mondelinge of telefonische informatie, verzoeken of anderszins, zowel van Opdrachtgever als van ARBO West bv, aanvaardt ARBO West bv geen aansprakelijkheid voor misverstanden, dan wel onjuist overgekomen informatie. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle hieruit redelijkerwijs voortvloeiende kosten en bemoeienissen.
 3. Ondanks wederzijdse inspanning van ARBO West bv en Opdrachtgever kan ARBO West bv nimmer garanderen, dat een door de Opdrachtgever gewenst of door ARBO West bv verwacht resultaat bereikt zal worden. ARBO West bv aanvaardt te dien aanzien dan ook geen aansprakelijkheid.
 4. ARBO West bv aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de kosten en de wijze van behandeling door de behandelende sector.
 5. ARBO West bv is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, indien deze het gevolg is van een niet aan ARBO West bv toerekenbare tekortkoming. ARBO West bv is slechts aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade, die een gevolg is van een aan
  ARBO West bv toerekenbare tekortkoming. ARBO West bv is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Indien de aansprakelijkheid van ARBO West bv niet door de verzekering is gedekt of de verzekeraar om enige reden niet tot uitbetaling overgaat, is de aansprakelijkheid van ARBO West bv beperkt tot het bedrag van de betreffende factuur met een maximum € 2000,-- (Zegge tweeduizend euro).
 7. Opdrachtgever vrijwaart ARBO West bv voor alle aanspraken van derden in verband met prestaties ten aanzien waarvan deze Algemene Voorwaarden tussen Opdrachtgever en ARBO West bv gelden voor zover die aanspraken de in dit artikel voorziene beperkingen overschrijden.
 8. Opdrachtgever zal nimmer medewerkers van ARBO West bv aansprakelijk stellen.
 9. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 

Artikel 16Vrijwaren

 
 1. De Opdrachtgever vrijwaart ARBO West bv voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien Opdrachtgever aan ARBO West bv informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Opdrachtgever vrijwaart ARBO West bv voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 

Artikel 17Geheimhouding

 
 1. ARBO West bv zal alle door Opdrachtgever en werknemers aan ARBO West bv verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en uitsluitend voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruiken en zal
  ervoor zorgdragen, dat deze informatie niet door derden kan worden ingezien, indien en voor zover ARBO West bv niet rechtens gehouden is deze informatie aan derden te verstrekken of verstrekking plaatsvindt in het kader van inwinnen van expertise of doorverwijzing naar de behandelende sector.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een dergelijke uitspraak, ARBO West bv gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en ARBO West bv zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ARBO West bv niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. ARBO West bv zal een geheimhoudingsverplichting, zoals is beschreven in lid 1 hiervoor, opleggen aan al haar medewerkers en alle overige bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 

Artikel 18Eigendomsvoorbehoud

 
Alle door ARBO West bv geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van ARBO West bv totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met ARBO West bv gesloten Overeenkomst is nagekomen.
 

Artikel 19Dossierbeheer/Dossierinzage

 
 1. ARBO West bv zal van de werknemers die zij in het kader van de te leveren diensten onderzoekt, een dossier bijhouden.
 2. Op de persoonsgegevens die aanwezig zijn in het dossier is het privacyreglement van ARBO West bv van toepassing. Dit reglement ligt ter inzage bij ARBO West bv en wordt op verzoek van Opdrachtgever toegezonden.
   

 1. Naast ARBO West bv heeft slechts de werknemer recht op inzage in zijn dossier. Opdrachtgever kan slecht inzage in het dossier verkrijgen, indien hij deze bevoegdheid ontleent aan een schriftelijk, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, dan wel aan een wettelijke regeling.
 2. In geval van een gericht aanstellingsonderzoek wordt de onderzochte, toekomstige, werknemer in de gelegenheid gesteld mee te delen of hij de uitslag van het onderzoek als eerste wenst te vernemen en/of daarvan mededeling aan Opdrachtgever mag worden gedaan. Indien de, toekomstige, werknemer Opdrachtgever geen inzage in zijn dossier wil verschaffen zal Opdrachtgever dit respecteren. Indien de uitslag niet aan Opdrachtgever wordt medegedeeld blijft Opdrachtgever aan
  ARBO West bv wel de kosten van de aanstellingskeuring verschuldigd.
 3. Indien ARBO West bv op verzoek van Opdrachtgever dossiers overdraagt aan een andere Arbo-dienst is ARBO West bv gerechtigd aan Opdrachtgever de hiermee verbandhoudende kosten in rekening te brengen. ARBO West bv is gerechtigd eerst aan overdracht mee te werken, nadat alle door Opdrachtgever aan ARBO West bv verschuldigde bedragen, inclusief de kosten van overdracht, zijn voldaan.
 

Artikel 20Beëindiging van een Overeenkomst

 
 1. Een overeenkomst wordt aan het eind van de in artikel 5.4 bedoelde periode geacht stilzwijgend voor een zelfde periode te worden verlengd, behoudens schriftelijke opzegging door een der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 2. Elk der partijen is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren in geval van niet-nakoming door de wederpartij van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst, na schriftelijke ingebrekestelling bij aangetekende brief om de verplichtingen alsnog binnen een daarbij gestelde redelijke termijn na te komen.
 3. ARBO West bv is gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren in geval van faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever, of indien daartoe een aanvraag is ingediend.
 4. ARBO West bv is gerechtigd een Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren indien Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van zijn verplichtingen te zorgen voor instemming van de ondernemingsraad of het medezeggenschapsorgaan van Opdrachtgever op grond van art. 28 Wet op de Ondernemingsraden, onverminderd het recht van
  ARBO West bv schadevergoeding te vorderen.
 5. Indien de Overeenkomst wordt opgezegd zal ARBO West bv in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 6. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ARBO West bv extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 

Artikel 21Opschorting en ontbinding

 
 1. ARBO West bv is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  2. Na het sluiten van de Overeenkomst ARBO West bv ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is ARBO West bv bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ARBO West bv op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ARBO West bv de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. ARBO West bv behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 

Artikel 22Overmacht

 
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
  ARBO West bv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
  ARBO West bv niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ARBO West bv worden daaronder begrepen.
 3. ARBO West bv heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ARBO West bv zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 1. Voor zover ARBO West bv ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ARBO West bv gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.
 

Artikel 23Intellectuele eigendom en auteursrechten

 
 1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt ARBO West bv zich de rechten en bevoegdheden voor die ARBO West bv toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door ARBO West bv verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, Overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
  ARBO West bv worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. ARBO West bv behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 

Artikel 24Niet-overname personeel

 
De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaats gehad met ARBO West bv, medewerkers van ARBO West bv of van ondernemingen waarop ARBO West bv ter uitvoering van de Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 
Artikel 25Geschillen
 
 1. De rechter in de vestigingsplaats van ARBO West bv is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft ARBO West bv het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26Klachtenreglement

 
ARBO West bv beschikt over een klachtenreglement. Dit klachtenreglement ligt ter inzage op iedere vestiging van ARBO West bv
Voor het schriftelijk vastleggen van een klacht beschikt ARBO West bv over formulieren waarmee o.a. klachten over de kwaliteit van de dienstverlening door ARBO West bv ingediend kunnen worden.
 
Deze klacht wordt dan behandeld conform het klachtenreglement. Indien dit niet tot de gewenste afhandeling of gedragsverandering van de Arbo-dienst leidt, dan kan klager zich wenden tot de certificatie-instelling die het Certificaat Arbo-dienst heeft verstrekt.


Artikel 27Toepasselijk recht
 
Op elke overeenkomst tussen ARBO West bv en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 28Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zaandam.
 
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.